Đó là một năm tuyệt vời tại đây Photoshop Tutorials và chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các nhà văn của chúng tôi để tạo ra một số các hướng dẫn Photoshop tốt nhất chúng tôi đã nhìn thấy. Dưới đây là danh sách các bài hướng dẫn tốt nhất từ ​​năm 2015.