Sót lại

Những gì còn sót lại của một mùa cháy nắng quê hương tôi, Cù Lao Dung...! 

  


EmoticonEmoticon